X
تبلیغات
من و تنهایی
من و تنهایی
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
خـنـــده از تـهِ دل مـی خـواهــم ...
جــایـی می فـروشــنـد ؟؟؟؟؟!!!!
مـن
بـه قـیـمـتِ بـاقـیِ عـمـــــرم خــریـدارم !

+ 0:29 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
حالم آن درختی ست
که پایی برای رفتن نداشت
هرکس آمد
خراشی انداخت به یادگار
و رفت...

.

.

.

منتظر یک تبرم!

+ 0:29 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
پرواز مى خواهم...! ! !

اما...

پر و بال نه!!!

...

یک تکه طناب کافیست براى پریدن!!!
+ 0:29 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
ایـن روزهـا
پـُرم از لـحـظـه هـایـی کـه
دوسـتـشـان نـدارم . . .
چـه صـبـورانـه بـعـضـی دردهـا را تـحـمـل مـیـکـنـم
بـی آنـکـه بـدانـم حـق اسـت یـا سـتـم . . .

+ 0:28 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
چنان مشتی به احساساتم زده اند
که دیگر نای بلند شدن هم ندارد
سخت است دوباره روی پاهایش بایستد
و به آرامی بگوید:
من هنوز زنده ام!!

+ 0:27 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
لحظه های مرگم بیشتر از تولدم بوده اند من هر شبانگاه

پشت بغض های شبانه ام هزاران بار مرده ام...

+ 0:27 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
استخوان هــــــایم سرمــــا خــورבه انــــב

ایــن روزهـــا ڪــﮧ آسمان בل نازڪــ شــבه

ڪـمــﮯ زوבتـــر مــﮯ شڪــنـــم ڪــمــﮯ بیشتـــر مــﮯ بارم

ایــن شبهــا ڪــﮧ بــﮧ בست پاییـــز ڪــش בار تـــر ازگذشتــﮧ شــבه انــב

ڪــمتــــر احســـاســـاتم طغیـــان مــﮯ ڪــننــــב...

ایــن روزهـــــــا ڪــﮧ مــرگــــم نزבیــڪ تــــر مــﮯ شــــوב

خــستــﮧ تــــر از همیشـــﮧ ام

+ 0:27 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
بغض کرده اند کلماتم
سرد است دستانم
برای نوشتن شعری شبیه مرگ....

+ 0:26 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
چگــــونه دست دلم را بگیـــرم و در کنار دلتنگــی هایم قدم بــزنم
در این خیابــان که پر از چراغ و چشمــک ماشین هاست...
نه آقایان مسـیر من با شما یــکی نیست...از سرعت خود نکاهید...من آداب دلبری را بلد نیستــم!!!

+ 0:25 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
کاش

شهاب سنگی بیاید

و این جهانی را

که غم

در من ساخته نابود کند
+ 0:25 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
گاهی آدم نمی تواند 
از خودش بیرون بیاید
مثل دریایی 
که هر چه چنگ بیندازد به ساحل
باز
باید
غرق شود....

+ 0:24 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
اسکار نمی دهند؟
به زنده ای
که نقش مرده ها را
بهتر از خودشان 
بازی می کند؟
+ 0:23 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
چیزی نگو
آنچه امروز آزارت می‌دهد
روزی دلتنگت می‌کند 

غژ غژ صندلیِ پدر 
زنگِ صدای تو وقتی داد می‌زنی
خس خس سینه‌ام وقتی گریه می‌کنم ..

+ 0:23 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
خـــــدایـَــــم...
انگار دلِ من را برای تنگ شدن آفریده اند...
نـــه!
انگار برای گیر کردن!
اصلا شاید برای درد!
اما...
این روزها،
خودم، بریدن را انتخاب کرده ام...

+ 0:22 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
جایشــان را عــوض می کننــد...
ســیاهـی موهایـم و سفیـدی چشمــانم !!
از تـــو یـــاد گــرفــتــه اند ...
عوض کــردی سفیدی روزگارم را با سیاهی نبـــودنــت !!

+ 0:22 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
پــر از تشــویش نکن ...
تــنهــا پنآهگـــاه زندگی ام را ...
خــوابــم را..!!

+ 0:22 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
عــاבت ڪــرבه ام
هــﮯ مـیــرم روبــﮧ روے آیــنــﮧ مـﮯ ایـسـتــم
בسـت مـﮯ گــذارم روے شـانــﮧ ے خــوב
وבرآیـنــﮧ بــﮧ خــوב نـگــاه مـﮯ ڪــنــم ،مـﮯ گــویــم:
طــاقــت بـیــاوررفــیــق
בرســت مـﮯ شــوב

+ 0:21 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
دِلَمْ مےْ خوآهَد دُنیآ رآ از نو بِسآزیمْ...
زیبآ تَر و عآشِقآنه تَر!!!
اَگر حَوّآ شَوَمْ...
قولْ مےْدَهےْ آدَمْ شَوےْ؟!

+ 0:20 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
چیزی نگو
نگو دیوانه ام
تقصیر من نیست
بزرگ شدن ، ابلهانه است
کودکی را می بلعد
و ب ی خ ی ا ل
پیرت می کند.....

+ 0:19 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
به خاکستری می مانم
که با فوتی
از هم می پاشد....

+ 0:18 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
درد هایم با یکدیگر کَل کَل میکنند برای اول شدن...
کدام بیشتر میسوزانند...کدام ماندگارترند...!
و من آهسته دست "جدایی" را میگیرم که "تنهایی" هم دور و برش پرسه میزند...
به پستویی میکشانم و آهسته در گوشش زمزمه میکنم...:
بین خودمان بماند...به دوستانت نگو...تو از همه بیشتر مرا سوزاندی...
"جدایی" با لبخندی بر لب به "تنهایی" چشمک میزند...!!

+ 0:18 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
کــــــــــــــــــــــــــاش

دنیا میفهمید

بزرگ شدم اما

قلب کوچکم هنوز هم

کودک است

طاقت ضربه هایش را ندارد

+ 0:17 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
دعــا نـکـن مـادربـزرگ نـمـی خـواهـَم پـیــر شـوم ،
جـوانـی کـه خـیـری نـداشـت ؛

پـیــری هـم پـیـشکـش خـودتـان

+ 0:17 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
حال این روزهای من ،

خلاصه میشود در یک کلمه...

"خستــــــــــــــــــــــــه"

خسته ام از دنیای که آدمهایش ماسک عاشقی بصورت دارن...

خسته ام از جایی که برای دیگران نفس میکشم...

دلم یک عالمه آرامش میخواهد...
+ 0:17 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
ســیگـــارم
پـدرانــه دست بر سرِ غصـه هایم مـی کِشـد
و نازشـــان را مـی خَرَد ...
و ایــن حال و روزِ همـه ی کسانــی است
کــه کــرور کــرور غٌــصه دارَنـد و دریغ از هَــم غٌـــصه ای ...

+ 0:14 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
یخم...
تهی ام...
نه شادم و نه غمگین...
دلم هیچ چیز نمی خواهد...
حس بدیست این خالی بودن...
+ 0:13 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
خاطرات دود شده
روزای تلخ شده
شبای تار شده
نفس ِ تنگ شده
فنجان ِ شکسته شده
..
همه اش فدای سرت
با
دل ِ خُـــرد شده ام
چیکار کنم !!
+ 0:12 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
بارانی ات را بپوش و در آغوشم بگیر ..

ابر ، ابر گریه دارم ...!!

+ 0:11 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
پیچــــک احــــساس...
هــــمیشه هــــم شاعــــرانه و خــــیال انگیز نیــــست
گــــاهی می پیــــچید دور گــــلوی آدم
+ 0:11 زهـــــــره
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
...
"شهریور است"

اما...

من به سردی "بهمن" هستم

و قلبم مدام"تیر" میکشد...

+ 0:10 زهـــــــره